Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Бизнес кафене

predpr 5

logo1

Клуб „Предприемачество“ при ПГИМ „Йордан Захариев“ с ръководител Диляна Боева, създаден по проект „Твоят час“ проведе заключителното си занимание – „Бизнес кафене“  на базата на метода „Световно кафене“.  Участниците имаха задача да генерират идеи за бизнес, използвайки природните и климатични ресурси на община Кюстендил. Те бяха разделени на 3 групи от по 4-5 човека /по 1 домакин в група и пътешественици/, които работиха на 4 сесии от по 5 минути. След изтичане на определеното време пътешествениците от всяка група си смениха местата.

В първата сесия се предлагаха идеи за бизнес. Във втората сесия дадените идеи бяха обсъдени и беше избрана най-подходящата. През третата сесия за избраните идеи беше изготвен  SWOT анализ - положителни страни, отрицателни страни, възможности и рискове. Накрая вече на първоначалните си места екипите подготвиха представянето на идеите си.

С цел да се създаде приятна, неформална атмосфера, която да предразположат учениците стаята беше  подредена по начин, различен от обичайния. Участниците работиха на три работни места,  на които имаше предварително разработени дидактически материали, цветни маркери, листове от флип чарт.

Накрая домакините на групите представиха крайните идеи – създаване на туристическа фирма, фирма за производство на био плодове и зеленчуци и за преработка на плодове и зеленчуци. В резултат от екипната работа бяха предложени и бъдещи бизнес контакти между трите фирми.

На практика чрез  прилагане на иновативни методи се получиха интересни и креативни предприемаческите идеи.

 

predpr 4 predpr 1 

 

predpr 2 predpr 4

    dineva

На 02.03.2018 година  ПГИМ "Йордан Зхариев" отбеляза патронния си празник.

На барелефа на Йордан Захариев в двора на гимназията ученици поднесоха цветя. 

barelef

В зала „ Асклепий“  на  РИМ- Кюстендил учениците от 10 и 11 клас присъстваха на лекция, посветена на  живота и делото на патрона на гимназията. Доц. Ангел Джонев представи най-новото издание „Изследовател с обектив“, събрало над 700 снимки, направени от Йордан Захариев.

В залата на Килийното училище се състоя тържество под  надслов „Йордан Захариев – неуморният радетел за българщина“.

„Тук младите хора  винаги са търсели изява, стремели са се да бъдат по-различни, по-знаещи и по-можещи от своите връстници. Доказателство за това са многото награди и отличия, завоюваните призови места в различни конкурси и състезания. Навсякъде името на ПГИМ е знак за качество, оригиналност, професионални знания и умения.

Стремежът на нашите възпитаници винаги е бил сами да поемат отговорност за своя живот и да прилагат на практика наученото. Учениците на ПГИМ завършват като изградени професионалисти, което е сигурен залог за успех в живота и кариерата. Успешната им реализация на пазара на труда е най-точният показател за качеството на полученото професионално образование.“ – подчерта в словото си г-жа Таня Динева – директор на гимназията.

 „ Равни в спорта“ бе мотото на проведения  спортен празник, в който взеха участие учениците от 11 и 12 клас.

4

3

2

 

ОТКРИТ УРОК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“

От тази учебна година за първи път дисциплината „Предприемачество“ се изучава в осми клас. Обучението има за цел да разширява и усъвършенства компетентностите и да акцентира върху развитието на личностния потенциал на ученика. Реализира се чрез проблемно поставяне и изясняване на учебното съдържание, работа по проекти, срещи с предприемачи и др.

Urok1

Учениците от 8-г клас, сп.“Банково дело“ под ръководството на своя преподавател Диляна Боева проведоха открит урок по предприемачество, в който представиха резултатите от обучението в час и работата си по допълнително поставените задачи, свързани с изготвяне на портфолио и съчинение по определена тема, свързана с предприемачеството.

Urok2

В своето портфолио те показаха наученото до този момент – от основните термини до бизнес идеята и бизнес модела.

Класът работи разделен на четири екипа, които от деветте основни блока на бизнес модела изготвиха негов макет и го разработиха за конкретна бизнес идея „Заведение за хранене“.

Urok3

Представени бяха и съчиненията на тема „Моята рецепта за успех“. Според тях успехът не винаги се материализира в голямо богатство или звездна слава. Зад добрия резултат, който всички виждат накрая, стои много работа, страст и упоритост.

Urok4

Гост на урока беше и госпожа Катя Хаджийска, собственик на бизнес. Тя разказа как е развила своето хоби до успешен бизнес и пожела на учениците да не пропускат шанса, който имат в момента да натрупат ценни знания за предприемачеството.

 

Urok6

Urok5

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г“

На тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Завърши работата по проект „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито”.

            Проектът, който осъществихме е финансиран от Министерството на околната среда и водите /ПУДООС /. Както знаем, кампанията се провежда с цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора, чрез финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес.

            Стимулират се проекти на учебни заведения, които в най-голяма степен показват приобщаване на учениците към планираните дейности, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати, проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи.

            При разработване на проекта „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” бяха планирани екологични и природозащитни дейности, гарантиращи провеждане на ефективна екологична политика в образователно-възпитателния процес в ПГИМ „Й. Захариев”. Концепцията за екологосъобразно развитие, върху която изградихме нашия проект, включва опазването на природата, регулиране на природоползването и запазване качеството на жизнената среда. При разработването на концепцията от голямо значение  беше прилагането на разнообразие от форми на екологична култура и екологично мислене.  

           

            Смятаме, че участието в проекта на МОСВ и ПУДООС допринася за получаване на по- богат избор, по- голяма увереност и сигурност, откриване на повече способности и възможности у учениците. С реализацията на предходен проект засадихме дръвчета, създадохме цветни алеи. Изградихме алпинеум, създадохме пейки и нови екозони в двора, поставихме информационни табели на растителните видове. Обособихме екологичен кът в сградата с разнообразна растителност. Организирахме екологични празници „Природа и музика“, екоизяви, екопленер с международно участие. Поставихме начало на традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй”.

            Новост в настоящия проект„Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” е, че ще бъдат оформени учебна зона, зона за концерти и културни мероприятия, зона за отдих и игра. Друг позитивен ефект е създаването на връзка между училището и квартала.

           

С дейностите по проекта целим:

Изграждане на екологична култура и поведение на учениците чрез активно  участие в практическа дейност за създаване на естетична, благоприятна и мотивираща среда за занятия на открито, отдих и игри; изграждане на нагласи, ценностни системи и здравословен стил на живот, развитие на практически опит и формиране на жизнена позиция.

            С реализацията на този проект:

 изградихме постоянна класна стая на открито

 изградихме „Кът с експонати“, витринни конструкции- за природни и исторически обекти; България- част от европейското и световното природно и историческо наследство.

поставихме информационни табели на растителните видове

 организирахме и проведохме екопленер„Природа без граници”, Традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй“, а в  сборника, който издадохме,  споделихме добри идеи и  практики в областта на екологията и опазването на околната среда. Така отговорихме на стремежа на нашите ученици да бъдат значими и съпричастни към многото екологични проблеми.

 

Обща стойност на проекта:4993 лева  

 

Очаквани резултати:

            Създадени условия за използване и опазване на двора на гимназията от жителите на квартала /около 1500 жители/.            Обогатени зелени площи в двора с нови растителни видове.Cъздаден нов зелен оазис в сградата на училището

            Усвоени нови знания и повишена информираност и отговорност към екологичните проблеми на квартала и града

            Създадени  предпоставки за екологично възпитание и уважение към природата от учениците, техните родители и жителите на квартала.

            Формиране на навици за отговорно поведение при опазването на тревните площи и растителните видове.

            Ние, учителите и родителите, сме тези, които с действията си трябва да показваме на младите какво е отношението ни към природата. Днес младите хора участват в различни дейности -засаждане на дръвчета, разделно събиране на отпадъци, символично изключване на осветлението и така изразяват подкрепата си за по-сериозни действия срещу промените в климата. Зелените технологии могат да бъдат навсякъде, стига ние да им позволим ....

Ученици от ПГИМ със стипендии на фондация Комунитас

В тазгодишното класиране на фондация Комунитас- проект 1000 стипендии, ПГИМ е представен от 3-ма свои възпитаници, преминали успешно двата кръга- есе и интервю,  в различни предметни области. Това са:

  Габриела Бисерова Николова- носител на основна стипендия в област Български език и литература.

               Антон Валентинов Станков - носител на поощрителна стипендия,  за втори път, в област Химия и опазване на околната среда.

            Венцислава Венциславова Георгиева- носител на поощрителна стипендия в област Философия.

                Отличното постижение на учениците е резултат от сериозната подготовка по общообразователни и икономически дисциплини, която са получили в ПГИМ. Това е пореден успех на ученици и учители от професионалната гимназия. Всички лауреати на стипендията са ученици в единадесети клас, специалност Данъчна и митническа администрация, класът с най- висок успех от курса на обучение и с най- голяма активност в разностранната извънкласна дейност на училището и младежките организации в град Кюстендил.

            Освен финансово изражение, стипендията дава  достъп до професионални консултации от изявени специалисти в заявената от стипендианта област, както и кредит за книги. В проекта участват и учители, които подпомагат ученика в учебния процесУчителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, те също получават финансов стимул и кредит за книги. Сред одобрените 68 учители от страната са Елка Коларска, учител по Философия и Силвия Русимова, учител по биология и химия в ПГИМ.