Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
Из “Летописната книга на училището”


• На 01.08.1944 година в бюджета на държавата са предвидени средства за откриване на Държавна търговска гимназия в град Кюстендил.
• На15.08.1944 година е записан първият ученик – Борис Кирилов Страдалски.
• На 18.08.1944 година със заповед № 497 е назначен първият директор на гимназията – Величко Д. Стоянов, дотогава директор на Софийското практическо търговско училище ” Минерва”.
• На 21.12.1944 година тържествено се открива учебната година. Гост на тържеството е д-р Ботю Щанов, директор на отдел Професионално образование в МНП – София.
• На 22.12.1944 година се провеждат първите занятия в сградата на Занаятчийското училище( сега Професионална гимназия по туризъм). Първите ученици са 156, разпределени в 4 паралелки. По – късно училището провежда обучението на своите ученици последователно в сградите на Трета и Втора прогимназия и в сградата на ПГ ” Неофит Рилски”.
• На 28.01.1945 година е проведена първата родителска среща на тема:” Задължения и самоуправление в училището”.
• На 17.09 .1945 година броят на записаните ученици е 340, а паралелките са 9.
• На 01.11.1945 година е открит ученически стол към гимназията.
• На 11.12.1946 година за директор на Търговската гимназия е назначен Стефан Велев. След него директори са Атанас Гергинов и Ангел Въргулев.
• През 1949 година училището се пренася в сградата на института за начални учители гр. Кюстендил.
• На 21.10.1952 година за директор на училището е назначена Катерина Димитрова, която го ръководи в продължение на 30 години – до 1981 година.
• През август 1952 година с постановление на МНП № 462 Търговската гимназия е преименувана в Стопански техникум, а малко по -късно в Икономически техникум.
• През 1966-1967 учебна година към ИТ е открита една паралелка за вечерно обучение над средно образование, в която са приети 32 ученици.
• През 1971-1972 учебна година има 14 паралелки за редовно и 4 паралелки за задочно обучение, броят на учениците е общо 700.
• На 08.09.1974 година тържествено се открива новопостроената сграда на училището на улица “19 Февруари”.
• На 15.09.1981 година за директор е назначена Денка Ангелова.
• През 1984-1985 учебна година се провежда тържествено честване на 40-годишния юбилей.
• През 1993 година за директор на Икономически техникум ” Йордан Захариев” е назначена Каменка Каменова.
• През 1994 – 1995 година е проведено тържествено честване на 50- годишен юбилей на училището. В негова чест е учредена стипендия ” Йордан Захариев”, която се присъжда с конкурс и по силата на специален регламент на най – изявения ученик в училище.
• През 2002 -2003 учебна година на 07.04.2003 г. със заповед на МОН Икономически техникум е преименуван в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт ” Йордан Захариев”.
• На 01.08.2006 директор на ПГИМ става Таня Динева.