Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС  ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО  ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

 Балообразуващи оценки:

Прием след VII клас

Балообразуване: Оценката от изпитите по БЕЛ x 2 + Математика  x 2 +  История и цивилизация + География и икономика от свидетелството за основно образование

Специалност “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” –  код 4820101,

професия “Икономист-информатик” – код 482010

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години   

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Специалността отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса.

Цели на обучението:

Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е формирането на знания в областта на икономиката, знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Придобилият трета степен на професионална квалификация получава Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Изучавани предмети

Икономическа информатика

Програмиране

Уеб дизайн

Икономика на предприятието

Маркетинг

Компютърни архитектури и операционни системи

Функционални приложни програми

Интернет и електронна търговия

 Професионална реализация:

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Придобилите професия „Икономист- информатик”  могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват собствен бизнес.

 

 

Специалност "Икономика и мениджмънт" - код 3451204

професия "Икономист" - код 345120

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

     Специалност “Икономика и мениджмънт” е една от най-търсените. Тя е широко застъпена във всяка професионална гимназия, колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция в тази сфера. Ориентирана е предимно към обучаемите търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Обучителната програма по специалността  предоставя необходимите знания и  опит за интегриране успешно във всеки вид съвременен бизнес.

     Изучаването на два европейски езика по избор позволява на изхода на обучението да се търси професионална реализация в страните от Европейския съюз и в представителства на европейски компании, базирани в страната.

     При завършване на обучението си, учениците придобиват ІІІ СПК и имат възможност да стартират собствен бизнес.

      Учениците получавайки знания и умения по специалността могат да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси и бизнес анализатори.

 

Специалност: “Електронна търговия” – код 4820401
Професия “Организатор интернет приложения” - код 482040
От професионално направление
„Приложна информатика“ код 482

Курс на обучение-5 години   

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

 • Графичен и мултимедиен дизайнер;
 • Специалист по информационни и комуникационни технологии;
 • Системни анализатори;
 • Софтуерни разработчици;
 • Приложни програмисти;
 • Корпоративния дизайн;
 • Компютърната печатна графика.

Описание на професията

 • Създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия.
 • Използва различни описателни и процедурни езици за програмиране
 • Определя необходимото ниво на сигурност на приложенията
 • Организаторът публикува готовите проекти в интернет
 • Умения за работа в екип, да проявява отговорност, да комуникира ефективно с колегите си и с клиенти, да спазва срокове, да има творческо и аналитично мислене, да може бързо да се адаптира към нови задачи, да се справя в критични ситуации.

При завършване на обучението си в XII  клас учениците придобиват III СПК, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация съответстващо на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

 

 

 

Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,

професия “Офис - мениджър” – код 346010

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години   

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

Специалност “Бизнес администрация” е една от най-популярните  и атрактивни специалности.

 

След X клас учениците, по свое желание, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика за придобиване на I степен на професионална квалификация по професия „Деловодител“, специалност „Деловодство и архив“.

След ХІ клас учениците, по свое желание, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на II степен на професионална квалификация по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“.

След XII клас учениците при успешно положен държавен изпит  придобиват III степен на професионална квалификация - по теория и практика на професията „Офис мениджър“, специалност  „Бизнес администрация“.

Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

 • Офис секретар;
 • Офис мениджър;
 • Технически секретар;
 • Организатор—отдел вътрешен контрол;
 • Секретар—стенография и машинопис;
 • Асистент в офис;
 • Дипломатически куриер;
 • Специалист—организиране, нормиране и отчитане на труда;
 • Специалист—държавна администрация.

След завършване на обучението по професията обучаваният ще притежава следните компетенции и умения:

 • познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
 • води календарен план-график на мероприятията;
 • познава структурите на държавната и общинската администрация и правомощията им;
 • притежава умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
 • води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със  специализиран програмен продукт;
 • познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и  посетители и клиенти;
 • организира семинари, обучения и др.;
 • подготвя и урежда пътувания в и извън страната;
 • контролира техническата изправност на офис оборудването и наличието на  консумативи за представителни и канцеларски цели;
 • изготвя справки, отчети и други документи, свързани с изпълняваните дейности;
 • спазва правилата за  здравословни и безопасни  условия на труд и опазва  околната среда при изпълнение на служебните си задължения;
 • изброява правата и задълженията по длъжностни  характеристики на персонала в предприятието;
 • посочва изискванията на Кодекса на труда във  връзка с договорните отношения между работодател и работник;
 • съставя документи, свързани с трудовоправните отношения;
 • прилага нормативните изисквания за водене на личните досиета на персонала;
 • контролира персонала при изпълнение на поставените задачи;
 • организира дейностите при подбор на персонал;

Основни изучавани учебни предмети—професионална подготовка:

 • Счетоводство;
 • Компютърен машинопис и текстообработка;
 • Обща икономическа теория;
 • Предприемачество;
 • Делова кореспонденция;
 • Деловодство;
 • Функционални и приложни програми;
 • Чужд език по професията;
 • Право;
 • Подготовка на мениджърски проект;
 • Работа в учебно предприятие и др.