Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

2023-2024 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИМ изтегли

Училищни учебни планове  изтегли

Стратегия за развитие на ПГИМ изтегли

План за действие към стратегията изтегли

Годишен план за действие към стратегията изтегли

Годишен план за дейността на ПГИМ изтегли

ЕТИЧЕН КОДЕКС изтегли

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА изтегли

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ И АЛГОРИТЪМ КЪМ НЕГО В СЛУЧАИ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩЕ

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 - 31.12.2023  год. изтегли

Касов отчет към 31.12.2023 г. изтегли

Заповед инциденти изтегли

 Бюджет 2024 г. изтегли

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2024 - 31.03.2024  год. изтегли

Касов отчет към 31.03.2024 г. изтегли

 Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2024 - 30.06.2024  год. изтегли

Касов отчет към 30.06.2024 г. изтегли

 

2022-2023 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИМ изтегли

Протокол от заседание на Обществения съвет изтегли

Касов отчет към 31.12.2022 г. изтегли

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 - 31.12.2022  год. изтегли

Касов отчет към 31.03.2023 г. изтегли

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 - 31.03.2023  год. изтегли

Касов отчет към 30.06.2023 г. изтегли

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 - 30.06.2023  год. изтегли

Касов отчет към 30.09.2023 г. изтегли

Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2023 - 30.09.2023  год. изтегли

Бюджет 2023 г. изтегли

Училищни учебни планове  изтегли

Форми на обучение в ПГИМ изтегли

Годишен план за дейността на ПГИМ изтегли

Протокол от заседание на ПГИМ изтегли

График консултации изтегли

График на дневния режим изтегли

График на учебния процес изтегли

Годишен план за изпълнение на стратегията изтегли 

 

2021-2022 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГИМ изтегли

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА изтегли

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГИМ изтегли

 

Отчетни документи 2022 г.

1. Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 - 31.03.2022  год. изтегли

2.  Касов отчет към 31.03.2022 г. изтегли

3.  Писмо относно бюджета изтегли

4.  Бюджет и уточнен план 2022 г. изтегли

5. Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 - 30.06.2022  год. изтегли

6.  Касов отчет към 30.06.2022 г. изтегли

7. Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2022 - 30.09.2022  год. изтегли

8.  Касов отчет към 30.09.2022 г. изтегли

 

 

Отчетни документи 2021 г.

1. Бюджет на ВРБ на МОН - 01.01.2021 г. - Проверен изтегли

2. Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2021 - 31.03.2021  год. изтегли

3. Сканиран отчет 01.01.2021-31.03.2021 г. изтегли

4. Информация за изпълнение на бюджета 01.01.2021 - 30.06.2021  год. изтегли

5. Информация за изпълнение на бюджета 01.01.2021 - 30.09.2021  год. изтегли

6. Касов отчет до 09.2021 г. изтегли

7. Заповед прмяна вътрешни правила за работна заплата изтегли

8. Информация за изпълнение на бюджета 01.01.2021 - 31.12.2021 год. изтегли


Документи 2020-2021 учебна година

1. Дневен режим на ПГИМ "Й. Захариев" за 2020-2021 учебна година изтегли

2. Етичен кодекс на училищната общност изтегли

3. Годишен план за дейността на ПГИМ "Й. Захариев" изтегли

4. График за дежурство на учителите през 1 срок на учебната 2020-2021 година изтегли

5. График на поемащите учители изтегли

6. График на класните ръководители за консултации с родители и водене на училищната документация изтегли

7. График за провеждане на трети час по ФВС - Игова изтегли

8.График за провеждане на трети час по ФВС - Стоянова изтегли

9. График за провеждане на трети час по ФВС - Цанков изтегли

10. График за приемен ден на родители - 1 срок изтегли

11. График за консултации изтегли

12. Инструкция за работа при обучение от разстояние в електронна среда изтегли

13. План за действие при КОВИД-19 в ПГИМ "Й. Захариев" изтегли

14. План за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи изтегли

15. План за работа на училищна комисия по БДП изтегли

16. План на Комисия по превенция (закрила на деца в риск) изтегли

17. План на УКБППМН изтегли

18. План за контролната дейност на Директор изтегли

19. План за контролната дейност на зам. директор АСД изтегли

20. План за контролната дейност на зам. директор УД изтегли

21. План за квалификационната дейност изтегли

22. План на МО - общообразователни предмети за 2020-2021 учебна година изтегли

23. План на МО -  професионални за 2020-2021 учебна година изтегли

24. План на Педагогически съветник изтегли

25. План за подкрепа на личностно развитие на учениците изтегли

26. План за работа на училищен координационен съвет изтегли

27. План за работа през зимния сезон и усложнен зимен сезон изтегли

28. Правилник за осигуряване на ЗБУТ изтегли

29. Правила за използване на електронен дневник изтегли

30. Правила за използване на G Suite изтегли

31. Правила за водене на личните картони изтегли

32. Правилник за дейността на комисията по етика изтегли

33. Правилник за вътршния трудов ред изтегли

34. Програма за кариерно ориентиране изтегли

35. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи изтегли

36. Програма за превенция на агресията и насилието в училище изтегли

37. Програма за работа с родители изтегли

38. Програма за съвместна дейност с родителите на ученици, за които българският език не е майчин изтегли

39. Седмично разписание изтегли

40. Стратегия за намаляване броя на отпадналите ученици изтегли

41. Теми по гражданско и здравно образование изтегли

42. Теми и график на заседанията на ПС изтегли

43. Училищни политики за възпитание и социализация на учениците изтегли

44. Удостоверение з аутвърждааване на списък Образец № 1 изтегли

45. План-програма за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата изтегли

46. Стратегия за развитие на ПГИМ изтегли изтегли


Стипендии

1. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ изтегли

2. Заповед за комисия за стипендиите за 2020-2021 учебна година изтегли

3. Съобщение за стипендии първи срок 2020-2021 учебна година изтегли


Отчетни документи 2020 г.

1.  Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. изтегли

2. Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. изтегли


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата изтегли


1. Правилник за дейността на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2019-2020 година изтегли

2. Дневен режим на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2019-2020 година изтегли

4. Етичен кодекс на училищната общност при ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

5. График за екипна работа за оказване на обща подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

6. График за класни и контролни рабити за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтeгли

8. График за консултации на учителите за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтeгли

11. График на класните ръководители от ПГИМ за консултации с родители и водене на документацията на съответната паралелка за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтегли

12. График на учителите от ПГИМ за приемен ден на родителите  за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтегли

13. График за провеждане на трети час по ФВС за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтегли

14. График за учебната и производствена практика за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтегли

15. График за дежурния учител, поемащ учениците след отстраняване от учебен час за учебната 2019 - 2020 година - I срок

16. График за дежурство на учителите от ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2019 - 2020 година - I срок изтегли

17. Теми по гражданско и здравно образование изтегли

18. Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол изтегли

19. Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в ПГИМ "Йордан Захариев" гр. Кюстендил изтегли

20. План за работата на УКБППМН през учебната 2019-2020 година изтегли

22. План за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2019-2020 година изтегли

23. План на комисия по превенцията (закрила на децата в риск) изтегли

24. Правила за участие на персонала от ПГИМ "Йордан Захариев" в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа изтегли

25. План на МО - учители общообразователни дисциплини за учебната 2019-2020 година изтегли

27. План на МО - учители по професионална подготовка за учебната 2019 - 2020 година изтегли

28. План за работата на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците за учебната 2019-2020 година изтегли

29. План на УК по БДП в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017 - 2018 година изтегли

30. План за дейността на педагогическия съветник за за учебната 2017 - 2018 година изтегли

31. План за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка изтегли

32. Правила и процедури за въвежданен на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

33. Правилник за обслужване на читателите в библиотеката на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

34. Правилник за вътрешния трудов ред в ПГИМ "Йордан Захариев" през учебната 2019-2020 година изтегли

35. Правилник за организацията на информационно-деловодната дейност и работа с документите в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

36. Правилник за дейността на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

37. Правилник за осигуряване на на безопасни условия на възпитание, обучение и труд изтегли

38. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

39. Програма за намаляване броя на отпадналите ученици за учебната 2016-2017 година изтегли

40. Програма за превенция на агресията и насилието в училище 2019-2020 изтегли

41. Програма за превенция за ранно напускане на училище за учебната 2016-2017 година изтегли

42. Програма за работа с родители изтегли

43. Седмично разписание за I срок за учебната 2017-2018 година изтегли

44. Спортно-състезателен график за учебната 2017-2018 година изтегли

45. Стратегия ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

46. Теми и график за ПС за учебната 2017-2018 година изтегли

47. Училищни учебни планове за учебната 2016-2017 година  изтегли

48. Удостоверение за утвърждаване Списък Образец 1 за учебната 2019-2020 година изтегли

49. Вътрешни правила за работна заплата в ПГИМ "Йордан Захариев" 2019-2020 година изтегли

50. План за контролната дейност на директора в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2019-2020 година изтегли

53. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

58. План за работата на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза в училище изтегли

59. Училищни политики за възпитание и социализация на учениците изтегли

61. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ПГИМ "Йордан Захриев" изтегли

62. Заповед за промяна на ВПРЗ изтегли

Очетни документи

1. Заповед №200/25.10.2018 г. за утвърждаване на стипендиите на учениците от ПГИМ "Йордан Захариев" - I срок на учебната 2018-2019 година изтегли

2. Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. изтегли

3. Информация за изпълнение на бюджета за 2016 г. - от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. изтегли

4. Протокол от Общо събрание на работещите в ПГИМ "Й. Захариев" - Кюстендил на 13.01.2017 г. изтегли

5. Бюджет за 2017 г. на ПГИМ "Йордан Захариев" гр. Кюстендил изтегли

6. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. изтегли

7. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. изтегли

 

8. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. изтегли

9. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. изтегли 2 3 4 5

10. Информация за изпълнение на бюджета за 2018 г. 0т 01.01.2018 г. до 31.03.2018г. изтегли

11. Утвърден бюджет на ПГИМ "Йордан Захариев" за 2018 г. изтегли

12. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. изтегли

13. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. изтегли изтегли

14. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. изтегли  изтегли  изтегли изтегли

15. Информация за изпълнението на бюджета за 2019 г. от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. изтегли

16. Информация за изпълнението на бюджета за 2019 г. от 01.01.2019 г. до 30.09.2019 г. изтегли

17. Информация за изпълнение на бюджета за 2019 г. от 01.01-31.12.2019  г. изтегли

18. Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. от 01.01.2020 г. до 31.03.202 г. изтегли

19. Информация за изпълнение на бюджета за 2020 г. от 01.01.2020 г. до 30.06.202 г. изтегли