Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил
 1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием. Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием. Заявление за преместване на ученик. изтегли
 2. Издаване на диплома за средно образование. изтегли
 3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование изтегли
 4. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити. изтегли
 5. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. изтегли
 6. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите. изтегли
 7. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. изтегли
 8. Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация. изтегли
 9. Издаване на е вропейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година). изтегли
 10. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация. изтегли
 11. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година.) изтегли

 

Стипендии

Вътрешнни правила за отпускане и получаване на стипендии на учениците след основно образование за 2019-2020 учебна година изтегли