Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

График за защита на дипломните проекти сесия май-юни 2023/2024 учебна година

1. Защита на дипломен проект в теоретичната част:

12а - 20.05.2024 г., стая 201, 8,30ч.

12б - 20.05.2924 г., стая 201, 13,30 ч.

12в - 20.05.2024 г., стая 202, 8,30 ч.

12г - 20.05.2024 г., стая 202, 13,30 ч.

2. Защита на дипломен проект в практическата част:

12а - 21.05.2024 г., стая 404, 8,30ч.

12б - 22.05.2924 г., стая 404, 8,30 ч.

12в - 21.05.2024 г., стая 201, 8,30 ч.

12г - 22.05.2024 г., стая 201, 8,30 ч 

МЛАД ЕВРОПЕЕЦ

сертификат.jpg

Националното състезание по политическа икономия

Виктория Стойнев от Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, ученичка от 12г, специалност Бизнес администрация, Кюстендил е първенец от Националното състезание по политическа икономия се признава оценка „Отличен 6.00“ за резултат от конкурсен изпит в УНСС за кандидатстване в специалност „Политическа икономия“, и получи и грамота, и парична награда. Състезанието е индивидуално и се провежда в два етапа. Първият е писмен – изготвяне на есе, вторият е устен – събеседване по есето.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

„НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ“ 2024 г.

Марк Кюркчиев от 12-а клас, специалност „Икономическа информатика“ взе участие в националния кръг на  Националното състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“. Тази година състезанието се проведе от 17 до 19 април 2024 г. в ПДТГ "Д. Хадживасилев" – Свищов.  Ръководител на Марк е преподавателят по предприемачество Диляна Боева.

За участие  бяха класирани двадесет и четири иновативни бизнес идеи на ученици от професионалните гимназии по икономика в страната. Сред тях идеята на Марк - хранилка за бездомни кучета „Помощ за кучета в беда“.

Участниците в националния кръг бяха разпределени на случаен принцип в шест екипа. В продължение на три часа те работиха по темата  „Традиционни български продукти – наследство и иновации“. Екипите предложиха интересни идеи, свързани с традициите и наследството на страната – български шевици, създавани от изкуствен интелект, използване на естествени продукти като оцветители в бои за коса, българското розово масло и остатъците при производството му  и др. Идеите на екипите бяха оценявани от жури, в което участваха представители на катедра „Предприемачество“ в УНСС, РУО Велико Търново, бизнесът и общината в гр. Свищов.

Екипът на Марк разработи и защити идея, свързана с използването на  дръжките на черешите като суровина за производство на чай, който според народната медицина действа успокояващо при бъбречни заболявания и при други здравни проблеми. Журито класира идеята на второ място в отборното класиране.

За представянето си Марк получи медал, сертификат за участие и много подаръци. А УНСС признава оценка отличен /6,00/ за кандидатстване в специалност „Предприемачество“.

IMG_20240418_164711.jpg

Забрана за тютюнопушене

Уважаеми, ученици, колеги и родители,

Уведомявам ви, че в сградата на училището и на прилежащите терени и тротоари тютюнопушенето е забранено съгласно чл.56 и чл.56а от Закона за здравето и нарушителите ще бъдат санкционирани от органите на РЗИ с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение с глоба от 500 до 1000 лв., съгласно чл.218 от Закона за здравето.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.
(4) В обособените самостоятелни помещения по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.
(5) Обособените самостоятелни помещения по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация.
(6) Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения по ал. 3.
Чл. 56а. (1) (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., предишен текст на чл. 56а - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т. 1 - 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.
Чл. 218. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Който наруши чл. 5456 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 5456 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.
 
Ивайло Карадачки
Директор на ПГИМ "Й. Захариев"