Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Заповед за обучение от 28.02.2022г.  изтегли

Ученичката от 12 в клас, специалност "Митническа и данъчна администрация" Рая Котева, успешно премина обучение на тема "Набанков финансов сектор на България", организирано от Комисия за финансов надзор и фондация " Ат. Буров". След обучението ученичката получи удостоверение за обучение по прогрмата.

raja

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил към 08.11.2021 г. се освободи още едно място в Х “Б” клас, специалност “Електронна търговия” – код 4820401  професия “Икономист - информатик” – код 482040, поради преминаване на ученик в самостоятелна форма на обучение и свободните места в тази паралеката са общо 9.

logo.jpg

Успешно бе реализиран проект „Училище на общността: пътеводител за активни родители“ по  Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“  с № 2019-1-BG01-KA229-062353

В изпълнението на проекта участваха, като партньори:

1. ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"

2. Анадолския технически лицей в Турция.

3. Общообразователното училище от Турну. Магурели, Румъния

4. Италианско професионално училище по туризъм

5. Училище за деца и младежи със специални потребности от Кипър

Проектът бе насочен към обмен на добри практики и иницииране на нови модели за насърчаване участието на родителите в училищния живот,  като основен фактор за повишаване ефективността на образователния и възпитателния процес, както и като превенция за негативните тенденции в сферата на училищното образование - преждевременно отпадане от образователната система, увеличаване случаите на агресивно поведение в училище, както и занижения обществен кредит към учителската професия.

Партньорството бе основано на общо разбиране за ролята на родителите в подкрепа на педагогическата работа.

Проектът предвиждаше дейности, които изискват усилена работа в партньорство и акцентират както на международния обмен на знания и опит, така и на включването на повече представители на местните общности.

Основната дейност бе провеждане на петдневен дискукионен форум в град Кюстендил, с участници учители и родители от петте училища, в периода  17-23.10.2021г. , при следният дневен ред:

17.10.21 г. - пристигане и настаняване на участниците по проекта в Кюстендил

18.10.21 г.  – първа среща – опознаване

19.10.21 г.  – представяне на образователните системи в отделните държави; представяне на училищата, участващи по проекта; вечер на народите- представане на национални кухни, традиции и обичаи

20.10.21 г.  – разглеждане по групи на казуси от учебно възпитателната дейност на учители и  родители

21.10.21 г.  - решаване по групи на казуси изискващи взаимодействие на учители и родители при възникването на  сложни ситуации в клас/училище

22.10.21 г.  – заключителна част; връчване на сертификати за участие; празнична вечеря

23.10.21 г.  – отпътуване на участниците

123

Ученичката  Анна-Мария Светославова Гъркова от  ПГИМ “Йордан Захариев“  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата  към ДАЗД

1      

Анна-Мария Светославова Гъркова, ученичка от XI А клас със специалност Икономическа информатика в ПГИМ “Йордан Захариев“ гр. Кюстендил  отново  е преизбрана като титуляр на област Кюстендил към Съвета на децата -  консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Ученичката Анна-Мария Светославова Гъркова е номинирана за участие в конкурса за представител на Съвета за деца за област Кюстендил от Ученическия съвет на ПГИМ “Йордан Захариев“. Номинацията се базира на качествата на Анна-Мария Светославова Гъркова:  креативна е,  притежава организаторски умения, доказала се е, че умее да мотивира и обединява връстниците си за определени каузи или събития, може  да изразява и защитава общото мнение.

Съветът на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Във връзка с избора и като представител на област Кюстендил към Съвета на децата Анна-Мария Светославова Гъркова споделя: „Когато ми се обадиха по телефона и ми съобщиха:“ Честито, Вие сте одобрена за член на Съвета на децата към ДАЗД  и представлявате своята област Кюстендил“, много се развълнувах. За мен е чест да бъда в екипа на Съвета за децата, но това е и голяма отговорност, която осъзнавам.

През първия си мандат  имах шанса да участвам на среща с Мария Николова -  заместник министър-председател на Република България по икономическата и демографска политика, да участвам в изготвянето на “Бяла книга за детето”, участвах в инициативата „Най-голямото детско БЛАГОДАРЯ“ и „Най -големия открит урок“, открих много приятели от цялата страна. Разбрах, че  всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме смелостта да ги преследваме.”

4