Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ 2020-2021

Списък с учебниците за учебната 2020-2021 година тук

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил има свободни места за учебната 2020/2021  по следните специалности:

1.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ІХ клас прием след VІІ клас/;

2.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

3. Специалност “Оперативно счетоводство” – код 3440301, професия “Оперативен счетоводител” – код 344030  за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

4.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 1 свободна място за Х клас / прием след VІІ клас /;

5.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ХІ клас прием след VІІ клас/

6.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  8 свободни места за ХI клас /прием след VII клас/;

7.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически  посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за ХI клас /прием след VІІ клас/;

8. Специалност “Банково дело” – код 3430101,  професия “Финансист” – код 343010 за учебната 2020/2021 г.  6 свободни места за ХI клас / прием след VІІ клас /;

9.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201,  професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни места за ХII клас /прием след VII клас/;

10.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни мeста за ХII клас /прием след VII клас/;

11.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  5 свободни места за ХII клас /прием след VІIІ клас/;

12.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 7 свободни мeста за ХII клас / прием след VІIІ клас /;

При различие в учебния план учениците полагат приравнителни изпити, според учебните планове на специалността.

Успешно положен изпит се счита този, който е с оценка среден /3/ или по-висока. При равен бал се прибавят последователно оценките от български език и литература, математика, география и история от удостоверението за завършен клас.

Необходими документи са: удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване и заявление от ученика. Срок на подаване до 31.08.2020 г.

Полагане на приравнителни изпити до 11.09.2020 г.

Обявяване на резултатите – 14.09.2020 г.

Утвърден план-прием за учебната 2021-2022 година

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

на комисия по приема

от понеделник до петък

от 08.00 часа до 19.00 часа

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

  • • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
  • • Насърчавайте детето да бъде активно.
  • • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
  • • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
  • • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.