Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

logo.jpg

Успешно бе реализиран проект „Училище на общността: пътеводител за активни родители“ по  Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“  с № 2019-1-BG01-KA229-062353

В изпълнението на проекта участваха, като партньори:

1. ПГ по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев"

2. Анадолския технически лицей в Турция.

3. Общообразователното училище от Турну. Магурели, Румъния

4. Италианско професионално училище по туризъм

5. Училище за деца и младежи със специални потребности от Кипър

Проектът бе насочен към обмен на добри практики и иницииране на нови модели за насърчаване участието на родителите в училищния живот,  като основен фактор за повишаване ефективността на образователния и възпитателния процес, както и като превенция за негативните тенденции в сферата на училищното образование - преждевременно отпадане от образователната система, увеличаване случаите на агресивно поведение в училище, както и занижения обществен кредит към учителската професия.

Партньорството бе основано на общо разбиране за ролята на родителите в подкрепа на педагогическата работа.

Проектът предвиждаше дейности, които изискват усилена работа в партньорство и акцентират както на международния обмен на знания и опит, така и на включването на повече представители на местните общности.

Основната дейност бе провеждане на петдневен дискукионен форум в град Кюстендил, с участници учители и родители от петте училища, в периода  17-23.10.2021г. , при следният дневен ред:

17.10.21 г. - пристигане и настаняване на участниците по проекта в Кюстендил

18.10.21 г.  – първа среща – опознаване

19.10.21 г.  – представяне на образователните системи в отделните държави; представяне на училищата, участващи по проекта; вечер на народите- представане на национални кухни, традиции и обичаи

20.10.21 г.  – разглеждане по групи на казуси от учебно възпитателната дейност на учители и  родители

21.10.21 г.  - решаване по групи на казуси изискващи взаимодействие на учители и родители при възникването на  сложни ситуации в клас/училище

22.10.21 г.  – заключителна част; връчване на сертификати за участие; празнична вечеря

23.10.21 г.  – отпътуване на участниците

123