Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Забрана за тютюнопушене

Уважаеми, ученици, колеги и родители,

Уведомявам ви, че в сградата на училището и на прилежащите терени и тротоари тютюнопушенето е забранено съгласно чл.56 и чл.56а от Закона за здравето и нарушителите ще бъдат санкционирани от органите на РЗИ с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение с глоба от 500 до 1000 лв., съгласно чл.218 от Закона за здравето.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.
(4) В обособените самостоятелни помещения по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.
(5) Обособените самостоятелни помещения по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация.
(6) Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения по ал. 3.
Чл. 56а. (1) (Нов - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., предишен текст на чл. 56а - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри - по време на спортни и културни прояви.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) на откритите обществени места по ал. 1, т. 1 - 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.) Забранява се употребата на диазотен оксид (райски газ) в закритите обществени места, с изключение употребата за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.
Чл. 218. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Който наруши чл. 5456 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 1000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение на чл. 5456 или 56а, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.
 
Ивайло Карадачки
Директор на ПГИМ "Й. Захариев"
"Иновативните училища- силата на споделени опит"
На 15 и 16.02 в гр. Перник бе проведен регионален форум за образователни иновации за югозападна България на тема: "Иновативните училища- силата на споделени опит".
В форума участие взеха : Борислав Гошев- ръководител
Никола Чаушев- ученик от 9 б клас 
Свилен Ангелов- ученик 9 б клас
ПГИМ" Йордан Захариев" - гр. Кюстендил  представи своята иновация"Финансово и правно грамотни в 21 век"
IMG-577f2a8817e6f8e2f47ccc0709b22117-V.jpg

Скъпи приятели, 

Националната асоциация на доброволците в Република България и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението " връчиха днес грамота на 
ЦВЕТЕЛИНА МАРИНОВА- ученичка от 11а клас на ПГИМ "Йордан Захариев " за проявена инициативност и креативност при участие в конкурс на тема " Моите  представи за доброволците, помагащи при бедствия и пожари".
Горди сме с активната гражданска позиция и развитието на творческия потенциал на нашите учиници!
IMG_20240207_110317.jpg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с отпускане на стипендии за  II ри учебен срок на  учебна 2023/2024 г., Ви уведомяваме:
 

Стипендии се отпускат след завършено основно образование. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на втория етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  за месечна стипендия може да получите от    класния ръководител.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 933.00 лв. включително за периода м.08.2023г.-м.01.2024г./или м.07-м.12 / , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат в следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК

Стипендиите ще се изплащат по банкова сметка открита на името на ученика

          Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 06.02.2024 г.  до 26.02.2024г включително.

Комисията изградена със Заповед № 1446 /13.09.2023 год.във    връзка с чл. 8 от   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год.  ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ   НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД   ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 27.02.2024 г.

Уважаеми родители, 

На 20.09.2023г. от 18.00 часа в ПГИМ "Йордан Захариев " ще се проведе родителска среща за учениците от 9, 10, 11 и 12 клас.