Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г“

На тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Завърши работата по проект „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито”.

            Проектът, който осъществихме е финансиран от Министерството на околната среда и водите /ПУДООС /. Както знаем, кампанията се провежда с цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора, чрез финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес.

            Стимулират се проекти на учебни заведения, които в най-голяма степен показват приобщаване на учениците към планираните дейности, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати, проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи.

            При разработване на проекта „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” бяха планирани екологични и природозащитни дейности, гарантиращи провеждане на ефективна екологична политика в образователно-възпитателния процес в ПГИМ „Й. Захариев”. Концепцията за екологосъобразно развитие, върху която изградихме нашия проект, включва опазването на природата, регулиране на природоползването и запазване качеството на жизнената среда. При разработването на концепцията от голямо значение  беше прилагането на разнообразие от форми на екологична култура и екологично мислене.  

           

            Смятаме, че участието в проекта на МОСВ и ПУДООС допринася за получаване на по- богат избор, по- голяма увереност и сигурност, откриване на повече способности и възможности у учениците. С реализацията на предходен проект засадихме дръвчета, създадохме цветни алеи. Изградихме алпинеум, създадохме пейки и нови екозони в двора, поставихме информационни табели на растителните видове. Обособихме екологичен кът в сградата с разнообразна растителност. Организирахме екологични празници „Природа и музика“, екоизяви, екопленер с международно участие. Поставихме начало на традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй”.

            Новост в настоящия проект„Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” е, че ще бъдат оформени учебна зона, зона за концерти и културни мероприятия, зона за отдих и игра. Друг позитивен ефект е създаването на връзка между училището и квартала.

           

С дейностите по проекта целим:

Изграждане на екологична култура и поведение на учениците чрез активно  участие в практическа дейност за създаване на естетична, благоприятна и мотивираща среда за занятия на открито, отдих и игри; изграждане на нагласи, ценностни системи и здравословен стил на живот, развитие на практически опит и формиране на жизнена позиция.

            С реализацията на този проект:

 изградихме постоянна класна стая на открито

 изградихме „Кът с експонати“, витринни конструкции- за природни и исторически обекти; България- част от европейското и световното природно и историческо наследство.

поставихме информационни табели на растителните видове

 организирахме и проведохме екопленер„Природа без граници”, Традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй“, а в  сборника, който издадохме,  споделихме добри идеи и  практики в областта на екологията и опазването на околната среда. Така отговорихме на стремежа на нашите ученици да бъдат значими и съпричастни към многото екологични проблеми.

 

Обща стойност на проекта:4993 лева  

 

Очаквани резултати:

            Създадени условия за използване и опазване на двора на гимназията от жителите на квартала /около 1500 жители/.            Обогатени зелени площи в двора с нови растителни видове.Cъздаден нов зелен оазис в сградата на училището

            Усвоени нови знания и повишена информираност и отговорност към екологичните проблеми на квартала и града

            Създадени  предпоставки за екологично възпитание и уважение към природата от учениците, техните родители и жителите на квартала.

            Формиране на навици за отговорно поведение при опазването на тревните площи и растителните видове.

            Ние, учителите и родителите, сме тези, които с действията си трябва да показваме на младите какво е отношението ни към природата. Днес младите хора участват в различни дейности -засаждане на дръвчета, разделно събиране на отпадъци, символично изключване на осветлението и така изразяват подкрепата си за по-сериозни действия срещу промените в климата. Зелените технологии могат да бъдат навсякъде, стига ние да им позволим ....