Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с отпускане на стипендии за І-ви учебен срок на учебна 2021/2022 г., Ви уведомяваме:

Стипендии се отпускат след завършено основно образование.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на третия етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за месечна стипендия може да получите от    касиера или главния счетоводител на училището.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 650.00 лв. включително за периода м.04-м.09.2021г./или м.03-м.08/ , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК.

Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 20.09.2021 г.  до 11.10.2021г включително.

Комисията съставена със Заповед № 408 от 03.12.2018 г. във връзка с чл. 8 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 20.10.2021 г.