Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с отпускане на стипендии за  II ри учебен срок на  учебна 2023/2024 г., Ви уведомяваме:
 

Стипендии се отпускат след завършено основно образование. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование такова се придобива след завършен VII клас.

С прилагането на чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 328/21.12.2017 г., ще се запознаете от документите поставени на таблата във фоаето на втория етаж от централния вход на сградата.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ  за месечна стипендия може да получите от    класния ръководител.  

За социални стипендии - Месечният доход на член от семейството да бъде до 933.00 лв. включително за периода м.08.2023г.-м.01.2024г./или м.07-м.12 / , но задължително да бъде уточнено, че трудовите възнаграждения се изплащат в следващ месец и успех от 4,50 до 5,49

За отличен успех – от 5,50 до 6,00

За сираци -  заявление и копие от смъртен акт

За ученици с ТЕЛК – заявление и копие от решение на ТЕЛК

Стипендиите ще се изплащат по банкова сметка открита на името на ученика

          Срокът за подаването на документите за получаване на всички видове стипендии по чл.4, ал.1 и 2 от Постановление № 33 e от 06.02.2024 г.  до 26.02.2024г включително.

Комисията изградена със Заповед № 1446 /13.09.2023 год.във    връзка с чл. 8 от   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 год.  ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ   НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД   ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ще разгледа подадените документи до 27.02.2024 г.