Warning: fopen(/home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.zip): failed to open stream: No such file or directory in /home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.inc on line 1

Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.inc on line 1

Warning: gzinflate(): data error in /home/pgimkncm/public_html/pheromones/components/com_oziogallery3/oziogallery.inc on line 1

Вещества, отделяни във външната среда

 

С развитието на химията, биохимията и физиологията и усъвършенстване на микроаналитичните методи и високочувствителните апарати изучаването на структурата и механизмите на действие на тези вещества става все по- активно.

При класификацията на веществата, отделяни от организмите във външната среда, се вземат пред вид тяхното предназначение, начинът на действие, значението им за организма - продуцент и организма - реципиент. Според предложената от Р. Уитейкър и П.Фини класификация веществата с междувидово действие могат да се разделят на две големи групи:   

- аломони – носят полза за организма- продуцент  - тук спадат различни репеленти, антибиотици, отрови, противоотрови, примамки и др.                     

кайромони - носят полза за  организма - реципиент - вещества, привличащи организмите към хранителните източници, сигналите за опасност, различните стимулатори(фактори на растежа) и др.

Към вътрешновидовите вещества се отнасят:

-          автотоксини

-          автоинхибитори на адаптацията(регулиращи плътността на популацията)

-          феромони

Последните в зависимост от тяхното предназначение могат да бъдат:

-          полови феромони

-          обществени феромони

-          феромони за маркиране на територията, жилището, пътя, членовете на групата

-          феромони за тревога 

М. Флоркин предложи всички вещества, за които е присъщо някое от изброените по-горе действия, да се наричат ко-актони, а Дж. Лоу и Ф. Рение наричат въздействието на веществата, отделяни за обмяна на информация, независимо от това, дали тяхното действие е вътревидово или междувидово, семиохимично. Проф. Я. Киршенблат предлага биологичноактивните вещества, отделяни от живите организми във външната среда, да се наричат телергони, като тези с вътревидово действие- да се наричат хомотелергони, а с междувидово- хетеротелергони.

В таблицата са представени наименованията на химичните вещества, отделяни от организмите в тяхната жизнена среда, както и кратка характеристика на биологичното им действие- илюстрация на всеобщия характер на химичните взаимодействия в природата

Биологичноактивни вещества, отделяни от
различните организми във външната среда

 

НАИМЕНОВАНИЕ

ОТ КОГО СЕ ОБРАЗУВАТ

НА КОГО ДЕЙСТВАТ

РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙСТВИЕТО

Алексини

Цветни растения

Насекоми-опрашители

Привличане

Алелопатици

Висши растения

Други висши растения

Стимулиране или подтискане на различни процеси

Алелохимикали

Всякакви организми

Други организми

Специфични реакции

Аломони

Всякакви организми

Други организми

Специфични реакции

Антибиотици

Микроорганизми

Други микроорганизми

Подтискане на жизнената дейност или гибел

Биолини

Растения

Други растения

Стимулиране или подтискане на различни процеси

Гиберелини

Нисши гъби

Висши растения

Стимулиране на растежа и цъфтежа

Депресанти

Всякакви организми

Други организми

Подтискане на жизнената дейност или гибел

Екзокоактони

Всякакви организми

Всякакви организми

Специфични изменения

Екзохормони

Животни

Животни

Специфични изменения

Ектохормони

Животни и растения

Животни и растения

Специфични реакции

Кайромони

Всякакви организми

Други организми

Адаптивни реакции

Коактони

Всякакви организми

Други организми

Специфични изменения

Колини

Висши растения

Други висши растения

Подтискане на различни процеси

Маразмини

Микроорганизми

Висши растения

Некроза и увяхване

Семиохимикали

Животни

Животни

Химично предаване на информация

Социохормони

Термити, мравки, пчели

Организми от същия вид

Определят устройството на тялото и поведението

Телемедиатори

Морски организми

Други организми

Изменение на обмяната на веществата

Телергони

Всякакви организми

Всякакви организми

Специфични реакции

Феромони

Всякакви организми

Други организми от същия вид

Специфични реакции

Фитолини

Растения

Други растения

Изменение на различни процеси

Фитонциди

Растения

Бактерии, гъби, протисти

Подтискане на жизнената дейност или гибел

Хетеротелергони

Всякакви организми

Други организми

Специфични реакции

Хомотелергони

Всякакви организми

Организми от същия вид

Специфични реакции

 Изучаването на химичните взаимоотношения в живата природа е предмет на химията на природните вещества(биохимия), но е необходима помощта на биофизици, физиолози, етолози, а също и еколози. Необходимо е комплексно изучаване на произвежданите от живите организми и отделяни във външната среда вещества- така възниква науката химична екология.  Френският биоорганик Мишел Барбие предлага терминът „биоценотична екология“, тъй като отразява факта, че новата наука изучава както вътревидовите, така и междувидовите взаимоотношения между организмите