Copyright 2023 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г“

На тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

Завърши работата по проект „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито”.

            Проектът, който осъществихме е финансиран от Министерството на околната среда и водите /ПУДООС /. Както знаем, кампанията се провежда с цел повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на  младите хора, чрез финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес.

            Стимулират се проекти на учебни заведения, които в най-голяма степен показват приобщаване на учениците към планираните дейности, вменяване на дългосрочни задължения и постигане на определени резултати, проследимост на идеята в нейното дългосрочно развитие и възможност за продължаване на проекта чрез включване на допълнителни участници и родители в следващите етапи.

            При разработване на проекта „Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” бяха планирани екологични и природозащитни дейности, гарантиращи провеждане на ефективна екологична политика в образователно-възпитателния процес в ПГИМ „Й. Захариев”. Концепцията за екологосъобразно развитие, върху която изградихме нашия проект, включва опазването на природата, регулиране на природоползването и запазване качеството на жизнената среда. При разработването на концепцията от голямо значение  беше прилагането на разнообразие от форми на екологична култура и екологично мислене.  

           

            Смятаме, че участието в проекта на МОСВ и ПУДООС допринася за получаване на по- богат избор, по- голяма увереност и сигурност, откриване на повече способности и възможности у учениците. С реализацията на предходен проект засадихме дръвчета, създадохме цветни алеи. Изградихме алпинеум, създадохме пейки и нови екозони в двора, поставихме информационни табели на растителните видове. Обособихме екологичен кът в сградата с разнообразна растителност. Организирахме екологични празници „Природа и музика“, екоизяви, екопленер с международно участие. Поставихме начало на традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй”.

            Новост в настоящия проект„Заедно създаваме– класна стая и експонати на природни и културни забележителности на открито” е, че ще бъдат оформени учебна зона, зона за концерти и културни мероприятия, зона за отдих и игра. Друг позитивен ефект е създаването на връзка между училището и квартала.

           

С дейностите по проекта целим:

Изграждане на екологична култура и поведение на учениците чрез активно  участие в практическа дейност за създаване на естетична, благоприятна и мотивираща среда за занятия на открито, отдих и игри; изграждане на нагласи, ценностни системи и здравословен стил на живот, развитие на практически опит и формиране на жизнена позиция.

            С реализацията на този проект:

 изградихме постоянна класна стая на открито

 изградихме „Кът с експонати“, витринни конструкции- за природни и исторически обекти; България- част от европейското и световното природно и историческо наследство.

поставихме информационни табели на растителните видове

 организирахме и проведохме екопленер„Природа без граници”, Традиционен еко-форум „Аз, ти и той- с екоидеи безброй“, а в  сборника, който издадохме,  споделихме добри идеи и  практики в областта на екологията и опазването на околната среда. Така отговорихме на стремежа на нашите ученици да бъдат значими и съпричастни към многото екологични проблеми.

 

Обща стойност на проекта:4993 лева  

 

Очаквани резултати:

            Създадени условия за използване и опазване на двора на гимназията от жителите на квартала /около 1500 жители/.            Обогатени зелени площи в двора с нови растителни видове.Cъздаден нов зелен оазис в сградата на училището

            Усвоени нови знания и повишена информираност и отговорност към екологичните проблеми на квартала и града

            Създадени  предпоставки за екологично възпитание и уважение към природата от учениците, техните родители и жителите на квартала.

            Формиране на навици за отговорно поведение при опазването на тревните площи и растителните видове.

            Ние, учителите и родителите, сме тези, които с действията си трябва да показваме на младите какво е отношението ни към природата. Днес младите хора участват в различни дейности -засаждане на дръвчета, разделно събиране на отпадъци, символично изключване на осветлението и така изразяват подкрепата си за по-сериозни действия срещу промените в климата. Зелените технологии могат да бъдат навсякъде, стига ние да им позволим ....

Ученици от ПГИМ със стипендии на фондация Комунитас

В тазгодишното класиране на фондация Комунитас- проект 1000 стипендии, ПГИМ е представен от 3-ма свои възпитаници, преминали успешно двата кръга- есе и интервю,  в различни предметни области. Това са:

  Габриела Бисерова Николова- носител на основна стипендия в област Български език и литература.

               Антон Валентинов Станков - носител на поощрителна стипендия,  за втори път, в област Химия и опазване на околната среда.

            Венцислава Венциславова Георгиева- носител на поощрителна стипендия в област Философия.

                Отличното постижение на учениците е резултат от сериозната подготовка по общообразователни и икономически дисциплини, която са получили в ПГИМ. Това е пореден успех на ученици и учители от професионалната гимназия. Всички лауреати на стипендията са ученици в единадесети клас, специалност Данъчна и митническа администрация, класът с най- висок успех от курса на обучение и с най- голяма активност в разностранната извънкласна дейност на училището и младежките организации в град Кюстендил.

            Освен финансово изражение, стипендията дава  достъп до професионални консултации от изявени специалисти в заявената от стипендианта област, както и кредит за книги. В проекта участват и учители, които подпомагат ученика в учебния процесУчителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, те също получават финансов стимул и кредит за книги. Сред одобрените 68 учители от страната са Елка Коларска, учител по Философия и Силвия Русимова, учител по биология и химия в ПГИМ. 

Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев“ с престижно класиране на Национално състезание по природни науки и екология

nspne1 

Ученичките от дванадесети клас в ПГИМ– Деница Живкова и Габриела Тончева- се представиха успешно на Национално състезание по природни науки и екология, което се проведе на 25 и 26 ноември 2017 година в град Кюстендил. Компетентно жури от уважавани университетски преподаватели, специалисти по природни науки, оцени проекта им „Шифърът към летописната книга на гените” с оценка Отличен (5.50).

            За работата си учениците казват: „основната цел на нашия проект е да докажем, че ранната диагностика на наследствените заболявания, както за семейството, засегнато от проблема, така и за обществото, е от огромно значение. Тя се постига чрез методите на пренаталната диагностика. По този начин могат да се диагностицират около 60 молекулни болести. Важно е да се извърви пътя на медико - генетичното консултиране: точно поставяне на диагноза,  правилно определяне на генетичния риск, съвет за генетичната прогноза и изходите в създадената в семейството ситуация. Учениците цитират дyмите на началника на Националната генетична лабоpатоpия пpоф. Иво Кременcки „...ползата на генетичните изcледвания, е не само да доказват кои cме и откъде cме дошли, а диагноcтиката, пpофилaктиката и ефективното лечение на наследствените болеcти. Имаме над 7000 генетични болести, които cе пpедават c виcок pиcк, имаме 50 000 в Бългаpия, които cе нyждаят от помощ”. Проектът „Шифърът към летописната книга на гените” търси отговори на тези въпроси.

            „Проучихме литературни източници, запознахме се с в изследваната област. В процеса на целеполагане използвахме Методът Smart, който твърди, че постигането на целите зависи от тяхното формулиране, и първата крачка към успеха са правилно определените цели. SMART целите са умни цели. Приложихме и Моделът GROW (,,Растеж”), създаден като модел на ефективни въпроси, с отворен характер, които способстват осъзнаване и като следствие отговорност. Важно е въпросите да отговарят на интересите, следвайки  хода на мислите. Добър резултат от използването на модела Grow е появата на мисли и идеи, до които не е достигано досега.” Разгледаните от нас въпроси са актуални и интересни, защото като знания обхващат много науки – генетика, анатомия и физиология, биохимия, еволюция и др., а като възможност за приложение на наученото- усвоените знания ни помагат да почувстваме приемствеността в природата и да намерим своето място в нея” – споделят ученичките.

            Получената отлична оценка може да бъде използвана за прием във висши учебни заведения в София, Пловдив, Бургас и Благоевград.

 

nspne3

nspne3

ВАЖНО!!!

Г Р А Ф И К

за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка

на ученици в самостоятелна форма на обучение

за учебната 2017/2018 година

в ПГИМ „Йордан Захариев“ – град Кюстендил

 

Сесия

Време на провеждане

От ......... до..........

 

Ученици

Подаване на заявление за допускане до изпити

Стая

на провеждане на изпитите

Януарска

/редовна/

от 03.01.2018 г.

до 31.01.2018 г.

IX – XII клас

до 15.12.2017 г.

201

Априлска

/редовна/

от 09.04.208 г.

до 30.04.2018 г.

XII клас

до 30.03.2018 г.

201

Майска

/поправителна/

от 02.05.2018 г. до 17.05.2018 г.

XII клас

до 25.04.2018 г.

201

Юнска

/редовна/

от 04.06.2018 г. до 25.06.2018 г.

IX – XI клас

до 25.05.2018 г.

201

Юлска /поправителна/

от 02.07.2018 г. до 14.07.2018 г.

IX – XII клас

до 30.06.2018 г.

201

Август – септември

/поправителна/

от 27.08.2018 г. до 14.09.2018 г.

IX – XII клас

до 22.08.2018 г.

201

УЧЕНИЦИ НА ПГИМ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“ С ДЕБЮТ И НАГРАДИ ОТ ХVІІІ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТЕАТЪР НА ИСПАНСКИ ЕЗИК

20170308 133609

Театралната група на ПГИМ, сформирана по проект „Твоят час“, дебютира на ХVІІІ национален конкурс за ученически театър на испански език, провел се в залата на НАТФИЗ на 24.02.2017г. Под ръководството на Аделина Филипова учениците представиха съвременна испанска комедия и впечатлиха жури и публика със добро владеене на езика и артистични умения.
Учениците получиха сертификати и значки за дебют. Конкурсното жури присъди и две първи награди в категория Б, в която групата участва - за „Най-добро словесно изразяване на испански език в състав“ и „Най-добра второстепенна роля“ на Радмила Митова.