Печат

 

 Priem22-23.png

Priem22-23_2.png

Утвърден план-прием на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2022-2023 учебна година

 

 

Балообразуващи оценки:

Прием след VII клас

Балообразуване: Оценката от изпитите по БЕЛ x 2 + Математика  x 2 +  История и цивилизация + География и икономика от свидетелството за основно образование

Специалност “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” –  код 4820101,

професия “Икономист-информатик” – код 482010

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години   

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Специалността отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса.

Цели на обучението:

Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е формирането на знания в областта на икономиката, знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Придобилият трета степен на професионална квалификация получава Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Изучавани предмети

Икономическа информатика

Програмиране

Уеб дизайн

Икономика на предприятието

Маркетинг

Компютърни архитектури и операционни системи

Функционални приложни програми

Интернет и електронна търговия

 Професионална реализация:

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Придобилите професия „Икономист- информатик”  могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват собствен бизнес.

 

 

Специалност "Оперативно счетоводство" - код 3440301

професия "Оперативен счетоводител" - код 344030

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

Оперативният счетоводител е квалифициран специалист в областта на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол. В условията на пазарното стопанство

счетоводството е основна стопанска и информационна система за анализ и вземане на най-важните управленски решения в икономическата дейност на всеки пазарен субект. Специалността е подходяща за тези, които търсят своето развитие в областта на бизнеса и икономиката.

Ключови компетенции

операции;

Професионална реализация:

Приложни финансово-счетоводни специалисти, Счетоводител в производствени, търговски, бюджетни, банкови и др. редприятия, Специалист по финансово-счетоводна информация.

Счетоводителят се реализира във всички държавни, общински, кооперативни и частни предприятия, банки, финансови институции, застрахователни и презастрахователни дружества,

финансово-счетоводни къщи и др.

 

Специалност: “Електронна търговия” – код 4820401
Професия “Организатор интернет приложения” - код 482040
От професионално направление
„Приложна информатика“ код 482

Курс на обучение-5 години   

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Описание на професията

При завършване на обучението си в XII  клас учениците придобиват III СПК, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация съответстващо на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

 

 

 

Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,

професия “Офис - мениджър” – код 346010

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години   

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

Специалност “Бизнес администрация” е една от най-популярните  и атрактивни специалности.

 

След X клас учениците, по свое желание, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика за придобиване на I степен на професионална квалификация по професия „Деловодител“, специалност „Деловодство и архив“.

След ХІ клас учениците, по свое желание, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на II степен на професионална квалификация по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“.

След XII клас учениците при успешно положен държавен изпит  придобиват III степен на професионална квалификация - по теория и практика на професията „Офис мениджър“, специалност  „Бизнес администрация“.

Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

След завършване на обучението по професията обучаваният ще притежава следните компетенции и умения:

Основни изучавани учебни предмети—професионална подготовка: