Copyright 2022 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 06-159/ 22.04.2021 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

27 -28.05.2021 г.

2.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите

до 07.06.2021 г. 

3.

Провеждане на тестове по:

•          български език и литература

•          математика

16.06.2021г.

18.06.2021г.

4.

Обявяване на резултатите от тестовете

 

5.

Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

•          изобразително изкуство

•          музика

•          спорт

21.06.2021 г.

       22.06.2021 г. 

23-24.06.2021 г.

6.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите

до 25.06.2021 г. 

7.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити

до 01.07.2021 г. 

8.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема

05 - 07.07.2021 г.

9.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 13.07.2021 г. 

10.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

 до 16.07.2021 г. 

11.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2021 г.

12.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

до 22.07.2021 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.2021 г.

14.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2021 г. 

15.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

 29.07.2021 г. 

16.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2021 г. 

17.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 02.08.2021 г.