Copyright 2019 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към деъските градини и училищата изтегли


1. Годишен план за дейността на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2018-2019 година изтегли

2. Дневен режим на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2018-2019 година изтегли

3. Доклад от проведено самооценяване на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2015-2016 година изтегли

4. Етичен кодекс на училищната общност при ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

5. График за екипна работа за оказване на обща подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

6. График за класни и контролни рабити за учебната 2017 - 2018 година - II срок изтeгли

7. График за използване на компютърните кабинети в ПГИМ "Йордан Захариев" - I срок изтeгли

8. График за консултации на учителите за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтeгли

9. График за лабораторни упражнения по химия и опазване на околната среда за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтeгли

10. График за лабораторни упражнения по биология и здравно образование за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтeгли

11. График на класните ръководители от ПГИМ за консултации с родители и водене на документацията на съответната паралелка за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтегли

12. График на учителите от ПГИМ за приемен ден на родителите  за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтегли

13. График за провеждане на трети час по ФВС за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтегли

14. График за учебната и производствена практика за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтегли

15. График за дежурния учител, поемащ учениците след отстраняване от учебен час за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтегли

16. График за дежурство на учителите от ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017 - 2018 година - I срок изтегли

17. Теми по гражданско и здравно образование изтегли

18. Вътрешни правила за изграждане и функциониране на система за финансово управление и контрол изтегли

19. Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в ПГИМ "Йордан Захариев" гр. Кюстендил изтегли

20. План за работата на УКБППМН през учебната 2017-2018 година изтегли

21. 

22. План за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017-2018 година изтегли

23. План на комисия по превенцията (закрила на децата в риск) изтегли

24. Правила за участие на персонала от ПГИМ "Йордан Захариев" в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа изтегли

25. План на МО - учители общообразователни дисциплини за учебната 2017-2018 година изтегли

26. План на МО - класни ръководители за учебната 2017 - 2018 година изтегли

27. План на МО - учители по професионална подготовка за учебната 2017 - 2018 година изтегли

28. План за работата на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците за учебната 2017-2018 година изтегли

29. План на УК по БДП в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017 - 2018 година изтегли

30. План за дейността на педагогическия съветник за за учебната 2017 - 2018 година изтегли

31. План за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка изтегли

32. Правила и процедури за въвежданен на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

33. Правилник за обслужване на читателите в библиотеката на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

34. Правилник за вътрешния трудов ред в ПГИМ "Йордан Захариев" през учебната 2017-2018 година изтегли

35. Правилник за организацията на информационно-деловодната дейност и работа с документите в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

36. Правилник за дейността на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

37. Правилник за осигуряване на на безопасни условия на възпитание, обучение и труд изтегли

38. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

39. Програма за намаляване броя на отпадналите ученици за учебната 2016-2017 година изтегли

40. Програма за превенция на агресията и насилието в училище 2017-2018 изтегли

41. Програма за превенция за ранно напускане на училище за учебната 2016-2017 година изтегли

42. Програма за работа с родители изтегли

43. Седмично разписание за I срок за учебната 2017-2018 година изтегли

44. Спортно-състезателен график за учебната 2017-2018 година изтегли

45. Стратегия ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

46. Теми и график за ПС за учебната 2017-2018 година изтегли

47. Училищни учебни планове за учебната 2016-2017 година  изтегли

48. Удостоверение за утвърждаване Списък Образец 1 за учебната 2016-2017 година изтегли

49. Вътрешни правила за работна заплата в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

50. План за контролната дейност на директора в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017-2018 година изтегли

51.  План за контролната дейност на зам. директора по учебната дейност в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017-2018 година изтегли

52.  План за контролната дейност на зам. директора по АСД в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2017-2018 година изтегли

53. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

54. График на класните и контролните работи за втори срок на учебната 2017-2018 година изтегли

55. График за лабораторни упражнения по химия изтегли

56. График за лабораторни упражнения по физика и астрономия изтегли

57. График на модулите по ФВС изтегли изтегли изтегли

58. План за работата на училищен координационен съвет за противодействие на тормоза в училище изтегли

59. Училищни политики за възпитание и социализация на учениците изтегли

60. План за подкрепа на личностното развитие на учениците 2017-2018 изтегли

61. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ПГИМ "Йордан Захриев" изтегли

Очетни документи

1. Заповед №200/25.10.2018 г. за утвърждаване на стипендиите на учениците от ПГИМ "Йордан Захариев" - I срок на учебната 2018-2019 година изтегли

2. Информация за изпълнение на бюджета от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. изтегли

3. Информация за изпълнение на бюджета за 2016 г. - от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. изтегли

4. Протокол от Общо събрание на работещите в ПГИМ "Й. Захариев" - Кюстендил на 13.01.2017 г. изтегли

5. Бюджет за 2017 г. на ПГИМ "Йордан Захариев" гр. Кюстендил изтегли

6. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г. изтегли

7. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. изтегли

 

8. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. изтегли

9. Информация за изпълнението на бюджета за 2017 г. от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. изтегли 2 3 4 5

10. Информация за изпълнение на бюджета за 2018 г. 0т 01.01.2018 г. до 31.03.2018г. изтегли

11. Утвърден бюджет на ПГИМ "Йордан Захариев" за 2018 г. изтегли

12. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. изтегли

13. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. от 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г. изтегли изтегли

14. Информация за изпълнението на бюджета за 2018 г. от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. изтегли  изтегли  изтегли изтегли

15. Информация за изпълнението на бюджета за 2019 г. от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. изтегли