Печат

СПЕЦИАЛНОСТИ ИЗУЧАВАНИ В ПГИМ "ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ", КЮСТЕНДИЛ

Специалност: “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,

професия “Икономист” – код 345120

 

               Специалност “Икономика и мениджмънт” е една от най-търсените. Тя е широко застъпена във всяка професионална гимназия, колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция в тази сфера.

               Специалността “Икономика и мениджмънт” е ориентирана предимно към обучаемите търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Обучителната програма по специалността  предоставя необходимите знания и  опит за интегриране успешно във всеки вид съвременен бизнес.

               Изучаването на два европейски езика по избор позволява на изхода на обучението да се търси професионална реализация в страните от Европейския съюз и в представителства на европейски компании, базирани в страната.

               При завършване на обучението си, учениците придобиват ІІІ СПК и имат възможност да стартират собствен бизнес.

 

Специалност “Банково дело” – код 3430101,

професия “Финансист” – код 343010

               С развитието на пазарното стопанство професията „Финансист” все повече се универсализира по обхват, вид и съдържание на знания и умения, които тя изисква. Финансистът е динамичен, постоянно променящ се в условията на пазарната икономика. Задълбочава се творческият характер на професията, нараства ролята на високото интелектуално равнище на тези, които я упражняват.

Реализация:

                    Професията на финансиста осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и лична изява. Това улеснява в значителна степен намирането на работа след придобиването на професионална квалификация. Засиленото търсене на финансисти се обуславя от развитието на частния бизнес.

               Финансистът се реализира във всички държавни и частни банки, финансово-кредитни, застрахователни и презастрахователни институции, финансово-брокерски къщи, бюра по труда, социални служби, социално - осигурителни фондове, производствени и търговски предприятия и посреднически фирми със специфична валутна дейност, както и всички останали юридически и физически лица, ползващи услугите на парично-кредитните институции.

 

Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201,

професия “Митнически и данъчен посредник” – код 344020

               В града ни осъществяват дейността си държавна и общинска данъчна администрация, дирекция митническа служба, два КПП, фирми с външнотърговски дейности, където учениците ще провеждат производственото си обучение и след завършване на образованието могат да намерят своята професионална реализация.

               Това ще отговори на поставения акцент в стратегията за развитие на Община Кюстендил за трансгранично сътрудничество и оптимално използване на коридор № 8.

Реализация:

                    Модерна нова специалност, която има своето място в пограничните райони. Учениците се реализират в областта на стопанската логистика, в експедиторски фирми, валутни и митнически бюра, във фирми, занимаващи се с обработката на митнически документи. Придобиват се знания в областта на международното право и плащания, компютърни офис системи и др.

 

Утвърден план-прием на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2020-2021 учебна година

 

 

Специалност “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” –  код 4820101,

професия “Икономист-информатик” – код 482010

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Специалността отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса.

Цели на обучението:

Основна цел на обучението по професията "Икономист-информатик" е формирането на знания в областта на икономиката, знания и практически умения за работа с компютърна техника, култура при боравене с информация, както и използването на съвременни информационни и комуникационни технологии за подготовка на обучаемите за реализация по придобитата специалност във всички сфери на икономиката.

Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Придобилият трета степен на професионална квалификация получава Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

Изучавани предмети

Икономическа информатика

Програмиране

Уеб дизайн

Икономика на предприятието

Маркетинг

Компютърни архитектури и операционни системи

Функционални приложни програми

Интернет и електронна търговия

 Професионална реализация:

Съчетанието на знания от двете  от най-атрактивни области  – икономика и IT сектора – обуславя голямото търсене на икономист-информатици със средно образование, които да могат да се включат успешно, с добри предложения за софтуерни решения, в отговор на икономически проблеми. Те са специалистите, които координират технологичните аспекти на работата с оперативните мениджъри.

Придобилите професия „Икономист- информатик”  могат да работят в IT компании, търговски фирми, както и в различни сфери на държавния и частния бизнес, във финансови и застрахователни компании, производство, здравеопазване, както и успешно да управляват собствен бизнес.

 

 

Специалност "Оперативно счетоводство" - код 3440301

професия "Оперативен счетоводител" - код 344030

Оперативният счетоводител е квалифициран специалист в областта на счетоводната отчетност, икономическия анализ и финансовия контрол. В условията на пазарното стопанство

счетоводството е основна стопанска и информационна система за анализ и вземане на най-важните управленски решения в икономическата дейност на всеки пазарен субект. Специалността е подходяща за тези, които търсят своето развитие в областта на бизнеса и икономиката.

Ключови компетенции

операции;

Професионална реализация:

Приложни финансово-счетоводни специалисти, Счетоводител в производствени, търговски, бюджетни, банкови и др. редприятия, Специалист по финансово-счетоводна информация.

Счетоводителят се реализира във всички държавни, общински, кооперативни и частни предприятия, банки, финансови институции, застрахователни и презастрахователни дружества,

финансово-счетоводни къщи и др.

 

Специалност: “Електронна търговия” – код 4820401
Професия “Организатор интернет приложения” - код 482040

БЪДЕЩА РЕАЛИЗАЦИЯ

 

Описание на професията

При завършване на обучението си в XII  клас учениците придобиват III СПК, което се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация съответстващо на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка.

 

 

 

Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,

професия “Офис - мениджър” – код 346010

Специалност “Бизнес администрация” е една от най-популярните  и атрактивни специалности.

След X клас учениците, по свое желание, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика за придобиване на I степен на професионална квалификация по професия „Деловодител“, специалност „Деловодство и архив“.

След ХІ клас учениците, по свое желание, могат да се явят на държавен изпит по теория и практика на професията за придобиване на II степен на професионална квалификация по професия „Офис секретар“, специалност „Административно обслужване“.

След XII клас учениците при успешно положен държавен изпит  придобиват III степен на професионална квалификация - по теория и практика на професията „Офис мениджър“, специалност  „Бизнес администрация“.

Завършилият курса на обучение може да заема следните длъжности:

След завършване на обучението по професията обучаваният ще притежава следните компетенции и умения:

Основни изучавани учебни предмети—професионална подготовка: