Грешка
  • Шаблонът за този изглед не е на разположение. Моля свържете се с администратора на сайта.

Речник

 

Австралопитек - предшественик на човека, изкопаеми форми на високоразвити човекоподобни маймуни

Алопатрично видообразуване – видообразуване, характеризиращо се с 4 основни етапа: изолация, диференциация, вторично сливане и конкуренция

Амонити - вид ръководни вкаменелости от мезозойска ера/ юра /, главоноги

Аналогни органи – органи с различен произход, но със сходни функции

Антропогенеза процес на произход и развитие на човека

Ароморфози – форма на биологичен прогрес, чрез усложняване на организацията на организма

Архайска ера – геоложко време

Археоптерикс – преходна форма между влечуги и птици

Атавизми – белези, които не са характерни за определена група, но се появяват по изключение при някои индивиди от групата

Белемнити – вид ръководни вкаменелости от мезозойска ера, главоноги

Бигъл – корабът, с който е извършил околосветското си пътешествие Дарвин

Биогенетичен закон – в зародишното си развитие организмите накратко преповтарят моменти от историческото развитие на вида

Биологичен прогрес – насока на еволюционния процес , водещ до “разцвет” на видовете

Биологичен регрес - насока на еволюционния процес , водещ до “упадък” на видовете

Биоразнообразие – състояние на устойчиво развитие на организмите, при което те запазват числено многообразие

Борба за съществуване – зависимости на организмите от заобикалящата среда

Бюфон, Жорж – естествоизпитател, приемащ , че животните имат различен произход и са произлезли по различно време

Вид – съвкупност от индивиди със сходни признаци, общ ареал, обединени от възможността да се кръстосват свободно помежду си и да дават плодовито потомство.

Всеки вид е система от генотипове с обща еволюционна съдба.

Видообразуване – разделяне във времето и пространството на един вид на два или повече вида

Граптолити - вид ръководни вкаменелости от палеозойска /силур/ ера, мешести

Дарвин, Чарлз Робърт – английски учен, естествоизпитател, автор на Еволюционната теория

Движещ отбор – отбор, “тласкащ” напред средния признак или свойство, водещ до утвърждаване на нова форма в замяна на стара

Дизруптивен отбор – отбор, утвърждаващ повече от една форма на фенотипа и действа против средните, промеждутъчни форми

Дивергентна еволюцияеволюция, водеща до раздалечаване на белезите, при което се получават нови систематични единици

Еволюционна теория – съвкупност от идеи за естествения произход на организмите

Естествен отбор – процес на преживяване на приспособените организми и избирателно елиминиране на индивиди с нежелани белези

Идиоадаптации – форма на биологичен прогрес, чрез раздалечаване на белезите в сравнение с изходната форма, без усложняване на организацията на организма

Изолация – нарушаване на свободното кръстосване между индивидите от популациитена даден вид в резултат от съществуващи бариери; бива пространствена и биологична

Катаморфозиформа на биологичен прогрес, чрез опростяване на организацията на организма

Конвергентна еволюция еволюция, водеща до сближаване на белезите при организми, които са отдалечени родствено; сближаването се обяснява с еднородната среда, която обитават

Ламарк, Жан – Батист – естествоизпитател, формулирал 2 закона : за упражняването на органите и унаследяване на придобитита белези в потомството

Линей, Карл – естествоизпитател, въвел двойните латински наименования

/бинарна номенклатура/

Макроеволюция – еволюция на надвидово равнище, водеща до възникване на надвидови систематични единици- род, семейство, разред, клас, тип, царство

Миграции- придвижване на организмите от едно място на друго, с роля за изменението на генетичния състав на популациите, в които се вливат мигриращите индивиди

Микроеволюция – процес на възникване на нови видове чрез действието на елементарни еволюционни фактори

Мутация – промяна в наследственета програма на организмите, породена от внезапни, неизвестни фактори/мутагенни/

Наследственост – свойство на организмите да предават основните белези на биологичния вид, към който принадлежат

Неозойска ера – геоложко време

Палеозойска ера – геоложко време

Панспермия – теория на Сванте Арениус, според която животът на Земята е пренесен от друга планета

Паралелна еволюция – еволюция в една и съща посока на две дивергирали генетично близки систематични групи

Популационни вълни – колебания в числеността на индивидите в дадена популация

Преходни форми – организми, показващи белези на еволюционно по-стари и по- млади групи, палеонтологични доказателства за еволюцията

Протерозойска ера – геоложко време

Рамапитек – най- ранен предшественик на човека

Раси – популация от хора с общи морфологични и физиологични признаци, общ произход и определена изходна територия

Рудиментни органи – сравнително анатомични доказателства за произхода на организмите, органи в зачатъчно състояние, закърнели органи

Ръкоперка – преходна форма, показваща излизането на гръбначните животни на сушата, преход от риби към земноводни

Симпатрично видообразуване – възникване на репродуктивна изолация в дадена популация, в резултат започват процеси на диференциация

Скокообразно видообразуване – видообразуване, свързано с бърза промяна на кариотипа чрез автополиплоидия, хибридизация и др.

Стабилизиращ отбор – отбор, поддържащ и повишаващ устойчивостта в популацията на средния по- рано възникнал признак или свойство

Трилобити - вид ръководни вкаменелости от палеозойска ера, морски членестоноги

Филетична еволюция – еволюция, водеща до произлизащи една от друга форми на даден вид, показващ приспособяването на вида към условията на средата

Филогенетичен ред – поредица от изкопаеми форми, живели приз различни геоложки времена, произлезли един от друг, филогенетичен ред на коня, на слона и др.

Хомологни органи – сравнително анатомични доказателства за произхода на организмите, органи с единен произход, но с различни функции

Ценогенеза - форма на биологичен прогрес, чрез развитие на приспособления в зародишното развитие на организацията на организма