Грешка
  • Шаблонът за този изглед не е на разположение. Моля свържете се с администратора на сайта.

Начало

Всеки път когато човек създава по-добър капан за мишки, природата създава по- усъвършенствана мишка.”
                                                                                               Карсуел

1u

Какво ли е искал да внуши авторът на тази мисъл? Навярно, че организмите винаги ще се усъвършенстват или че природата ще се грижи за своите творения или че на всяко действие ще има противодействие Дали това не е неговото послание за идните поколения?

В отговор ние се опитахме да съберем  над три милиарда години в няколко страници от нашия електронен учебник, разглеждайки въпроси от класическата и съвременната теория за еволюцията.
     Да се опишат група животни или растения, състояща се от десетки хиляди видове- неизбежно е да останат много празноти. Нашият опит е да открием най- съществените нишки в историята за възникването и развитието на живата природа, да докажем, че случайните генетични изменения, натрупани поколения наред, се отстояват и утвърждават от неумолимата сила на естествения отбор.
     През 1859 година, след като в продължение на 25 години упорито събира доказателства, Чарлз Робърт Дарвин публикува книгата си “Произход на видовете чрез естествен отбор или запазване на избраните породи в борбата за живот”, в която подробно излага теорията си. Оттогава до днес теорията за естествения отбор се приема или оспорва, проверява или уточнява, усъвършенства или допълва. Съвременните открития в областта на генетиката, молекулярната биология, динамиката на популациите и науката за поведението- етологията, придават нови измерения на идеята за еволюцията. Можем да кажем, че тази идея остава ключ за нашето разбиране за природата. Тя ни помага да осъзнаем, че животът на Земята има дълга и непрекъсната история, по време на която организмите- както растителните, така и животинските, са се изменяли поколение след поколение, докато малко по малко са заселили всички земни кътчета. Така животът на Земята се оказва многотомна книга, на места с липсващи или празни страници- белите петна на еволюцията, неизяснените родствени връзки - въпроси, които се надяваме да намерят своя отговор в близко бъдеще.
     Терминът “Еволюция” се определя по различни начини. Това е процес на развитие на организмите, при което едни видове изчезват, а се създават нови. Друго  виждане за еволюцията е представянето й като процес на непрекъснати бавни количествени изменения, които водят към или подготвят качествени изменения/ скокове/ или пък постепенно развитие без резки скокове.     Откъде води началото си идеята за еволюцията?
     Какви са съвременните схващания за развитието на организмовия свят?
     Ще намерите отговори на тези въпроси, разглеждайки нашия учебник.